Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Maija Laatunen

puhelin: 045 675 2950

sähköposti: maija.laatunen@gmail.com

2. Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikki lähi- ja etävastaanotoilla käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tämä koskee myös palveluntarjoajan tekemiä muistiinpanoja, jotka säilytetään lukitussa tilassa. Muistiinpanoja ei tallenneta sähköisesti.

Palveluntarjoajan asiakasrekisteri on manuaalinen taulukko, josta käyvät ilmi asiakkaan nimi, sähköpostisoite ja puhelinnumero. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta.

Asiakkaat ilmoittavat nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Laskutusasiakkaat ilmoittavat näiden tietojen lisäksi kotiosoitteensa, henkilöllisyys pyydetään tarvittaessa todistamaan henkilöllisyystodistuksella tai passilla.

Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

• Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

• Verkkolaskut.fi laskutusrekisterijärjestelmä (asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite)

5. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse.

Terapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin loputtua. Asiakkaan tilannetta ja terapiaprosessin etenemistä voidaan käsitellä palveluntarjoajan omassa työnohjauksessa niin, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista.